Изазов за иновативна решења

Зашто учествовати у изазову за иновативна решења?

Зашто учествовати у „Изазову за иновативна решења“?

 • Допринећете решавању важног друштвеног, економског и еколошког проблема у вашој заједници;
 • Добићете приступ средствима за суфинансирање имплементације пројекта;
 • Добићете стручно мишљење о свакој поднетој идеји и предложеном решењу које испуњава циљеве пројекта;
 • Стећи ћете нова знања и вештине од дугорочне користи за имплементацију ваше идеје и вашу организацију;
 • Добићете бесплатну шестомесечну експертску обуку и менторство за идеје и концепте одабране за даљи развој;
 • Добићете прилику за проналажење партнера за реализацију пројеката са којима делите заједничку визију;
 • Учинићете вашу локалну заједницу атрактивном за инвеститоре;
 • Повећаћете домаћу и међународну видљивост ваших идеја.

Министарство заштите животне средине и УНДП успоставили су „инкубатор пројекта“ за подршку и пружање техничке помоћи тимовима који су одабрани на јавним позивима у форми изазова у оквиру пројекта. Инкубатор пружа подршку тимовима и њиховим пројектним партнерима током фазе концептуализације и имплементације пројекта.

Шта се сматра под иновацијама

Шта се сматра иновацијом?

 • Нове технологије или иновативна примена постојећих технолошких решења (по први пут у Србији);
 • Нови/унапређени пословни модели или процеси;
 • Укључивање грађана у процес доношења одлука, планирања и управљања подацима (нпр. поједностављивањем приступа подацима о управљању енергијом у локалној заједници);
 • Проналажење одрживих решења која ће довести до трајних промена;
 • Укључивање различитих актера у дефинисање/формулисање предлога решења (привредних субјеката, организација цивилног друштва, научно-истраживачких установа, јединица локалних самоуправа, физичких лица);
 • Решавање социјалних питања (родна равноправност, маргинализоване групе, незапосленост, итд).

Категорије пројеката

На које категорије делимо пројекте?

На основу финансијског плана и укупног износа средстава потребних за имплементацију, пројекте делимо на три категорије:

 • мали пројекти (до 100.000 USD) – финансијска средства за спровођење ових пројеката могу се обезбедити и из алтернативних извора финансирања (енгл. „crowdfunding“).
 • средњи пројекти (до 1 милион USD),
 • велики пројекти (чија је инвестициона вредност већа од 1 милион USD).

Важна напомена о суфинансирању: сви пројекти за које се очекује да ће бити финансирани појединачним грантовима и кроз учешће у финансирању, било из банкарских кредита или из других извора финансирања (билатералних, мултилатералних, приватних, итд), треба о томе да обезбеде доказ, у виду уговора о кредиту са банком и/или друге документације која потврђује обавезе које је преузео суфинансијер за суфинансирање пројекта до краја фазе концептуализације (друга фаза). Такође је важно поменути да у првој фази, фази идејизације, подносилац пријаве може да достави неки доказ о финансијским средствима обезбеђеним за суфинансирање пројекта (нпр. писмо о намери, меморандум о разумевању, банкарску гаранцију, итд) уколико поседује. Износи појединачних грантова за пројекте утврђени су на основу економске анализе и услова Механизма подршке инвестицијама.

Фазе изазова

ПРВА ФАЗА: ФАЗА ИДЕЈИЗАЦИЈЕ

од 22. новембра 2017. године до 31. јануара 2018. године

Попуњавање и подношење пројектних идеја путем портала за пријаву на интернет страници пројекта. Пројектну идеју могли су да поднесу: локалне самоуправе, јавна комунална предузећа, привредни субјекти (д.о.о., предузетници итд.), организације цивилног друштва, научно-истраживачке установе.

Одабир најбољих решења.

од 1. до 28. фебруара 2018. године

Пројекат је обезбедио тим стручњака као чланове комисије (водећи рачуна о свим аспектима предложених решења – техничким и управљачким), који су разматрали, односно оценили предложене пројектне идеје. На основу претходно утврђених критеријума, одабрано је до двадесет најбољих решења за даљу разраду у другој фази, односно фази концептуализације. Укупно једанаест од двадесет предлога је такође награђено новчаном наградом за иновацију (до 10.000 USD по предложеној идеји).

ДРУГА ФАЗА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА

Након одабира и доделе награде за најбоље пројектне идеје.

од 1. марта до децембра 2018. године 6 месеци Инкубације

У фази концептуализације, награђене пројектне идеје се даље разрађују и на основу њих се формулишу конкретна решења и пројекти. Подносиоци пријава су морали да докажу да могу да реализују своје пројекте, израдом пројектне документације и финализовањем финансијске конструкције. У овој фази, УНДП и Министарство заштите животне средине успоставили су у тзв. “Инкубатор пројекта”.

од 1. марта до 1. маја 2018. године – спроведен је и додатни позив за подношење зрелих пројектних идеја/концепата.

На почетку фазе концептуализације подносиоци пријава који већ имају развијен концепт а нису учествовали у фази идејизације могли су да се пријаве на додатни позив за подношење зрелих пројектних идеја/концепата. Позив је трајао од 1. марта 2018. године до 1. маја 2018. године. На основу утврђених критеријума оцењивања одабрано је најмање пет најбољих пројеката. Ови подносиоци нису имали могућност да конкуришу за награду за иновацију, али су могли да користе погодности пројектног Инкубатора.

Инкубатор/ као својеврсни центар за иновације у области климатских промена. Инкубатор је заједнички радни простор и место где подносиоци пријава могу да добију информације и подршку. У сарадњи са и уз техничку подршку тимова пројекта и инкубатора, подносиоци предлога пројеката имали су могућност да детаљније разраде пројектне концепте, искористе услуге експерата и тестирају предложена решења. Ове услуге су бесплатне за чланове одабраних пројектних тимова. У оквиру Инкубатора су такође организоване радионице и обуке за потребе даље разраде пројектних решења, као и други, слични догађаји, укључујући и теренске посете и студијска путовања. Фаза инкубације у просеку је трајала 6 месеци.

Представљање зрелих пројектних идеја – прилика за склапање партнерстава и прикупљање финансијских средстава

Аутори зрелих пројекатних идеја имали су такође јединствену прилику да представе своја решења и своје организације на специјалним догађајима – „Pitching Events“. Ови догађаји пружају прилику за склапање партнерстава и обезбеђивање средстава за финансирање пројеката, посебно за мале пројекте (пројекте до 100.000 USD). Подносиоци пројеката у вредности изнад 100.000 USD били су у обавези да обезбеде доказе да су обезбедили средства за суфинансирање својих пројеката, нпр. уговор о одобреном кредиту или доказ о другом виду суфинансирања који су обезбедили пројектни пратнери.

Механизам подршке у виду инвестиционих грантова – грантова за суфинансирање пројеката

Финалистима, односно одабраним пројектима за које се сматра да су спремни за имплементацију (након завршетка фазе концептуализације), пружена је могућност суфинансирања трошкова имплементације. Наиме, посебан Механизам подршке инвестицијама у виду грантова, састоји се од финансијских средстава пројекта и буџетских средстава Министарства задуженог за заштиту животне средине. Кроз овај Механизам обезбеђени су грантови за суфинансирање пројеката. Критеријуми предвиђени овим конкурсом узимају у обзир и напредак остварен током фазе идејизације и фазе концептуализације. Износи појединачних грантова зависили су од инвестиционе вредности пројекта:

Вредности инвестиције Појединачни грантови по пројекту
Мали пројекти (до 100.000 USD) до 50.000 USD
Средњи пројекти (100.000 USD–1 милион USD) до 100,000 USD
Велики пројекти (више од 1 милиона USD) Максималан износ до 200.000 USD
* Број финалиста, односно пројеката одабраних за имплементацију, као и износи појединачних грантова могу бити повећани у зависности од расположивости додатних финансијских средстава.

Бесповратна средства односно грантови за суфинансирање кроз Механизам подршке инвестицијама исплаћују се у виду транши дефинисаних Уговором о плаћању по постигнутим резултатима (тзв. Performance Based Payments – PBPs). Пројекти повезани са инвестицијама се сматрају завршеним тек када сама инвестиција буде у функцији (нпр. након издавања употребне дозволе или у тренутку када бизнис план постане оперативан);

Напомена: У зависности од најприкладнијег приступа победничком пројекту, ресурси су обезбеђени у виду грантова или јавних набавки.

ТРЕЋА ФАЗА: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године

У фази имплементације финалисти своје идеје треба да преточе у акцију. Пројектни тим УНДП редовно прати остварени напредак на овом плану. У овој фази се пажња првенствено посвећује успешној имплементацији и доказима о резултатима. Добитници средстава за суфинансирање имплементације у обавези су да подносе редовне извештаје о реализованим активностима и оствареним резултатима који су дефинисани самим Уговорима (PBPs).

Фаза праћења и извештавања

Фаза праћења и извештавања траје до краја пројекта и док сви добитници средстава за суфинансирање имплементације не реализују своје пројекте. Само праћење реализације пројеката врши се кроз теренске посете, уз учешће пројектних тимова и чланова комисије. По потреби, биће успостављен нови механизам за праћење смањења емисија ГХГ, уколико већ постојећи механизми нису погодни за одређене пројекте.

ЧЕТВРТА ФАЗА: ФИНАЛНЕ НАГРАДЕ

Децембар 2021. године

Финалне награде/признања биће додељене тимовима који су остварили највећи напредак и најбољи учинак у имплементацији пројекта, према резултатима праћења и извештавања. Члановима комисије ће бити редовно достављане ажурне информације током фазе имплементације и фазе праћења и извештавања.

Сви финалисти ће имати прилику да представе своје пројекте на званичној додели награда. Овај догађај ће бити организован за све учеснике и партнере на пројектима, укључујући и све организације и локалне самоуправе које би евентуално желеле да репликују пројекат. Током процеса имплементације и евалуације биће снимљен документарни филм који ће промовисати користи од сваког појединачног пројекта и показати вредност иновација и укључивања локалних заједница.

Најуспешнијим пројектима и тимовима ће бити додељено посебно признање.

НАГРАДЕ ЗА ИНОВАЦИЈЕ

На основу критеријума за оцењивање, стручна комисија одабрала је 20 најбољих идеја за даљу разраду, којима је додељена новчана награда (до 10.000 USD по идеји). Такође, награђено је до 5 пројектних идеја које су поднела физичка лица у износу до 5.000 USD по идеји. Препоручено је да се награда искористи за трошкове набавке/развоја хардвера, плаћање консултантских услуга, израду пројектне документације, односно за друге трошкове утврђене у предлогу.

Сви финалисти у првој фази (фази идејизације) имали су прилику да даље разраде свој пројектни предлог у фази концептуализације (друга фаза). Успешни кандидати имали су прилику да добију и техничку подршку, као и подршку у виду менторства и обуке. Најуспешнији концепти изабрани у додатном позиву имали су прилику да се придруже најуспешнијима из фазе идејизације и искористе техничку подршку у оквиру пројектног Инкубатора.

Финалистима, односно одабраним пројектима спремним за имплементацију (након завршетка фазе концептуализације), додељена су средства за суфинансирање трошкова имплементације.

Најбољи међу реализованим пројектима ће добити награде/признања за иновације у области јачања отпорности локалних заједница на климатске промене.

Изазов за иновативна решења
Награде* Број
Фаза идејизације до 10,000 USD до 20
Фаза концептуализације техничко-технолошка помоћ најбоље идеје и концепти
Фаза имплементације Грант или јавне набавке (суфинансирање) до 5
Финалне награде посебна признања до 3

Зашто смо започели овај изазов

Зашто смо покренули овај изазов?

 • Климатске промене већ мењају животну средину, привреду и утичу на наш начин живота;
 • Дошло је до пораста екстремних временских појава, материјалне штете и губитака приноса, штете на стамбеним објектима и имовини, као и људских губитака услед ових појава;
 • Република Србија треба да испуни међународне обавезе које је преузела у области климатских промена и, што је најважније, да унапреди стање животне средине за садашње и будуће генерације;
 • Потражња за енергијом је велика, као и потребе за њеним ефикасним коришћењем и штедњом;
 • Јавне службе у Републици Србији су највећим делом неефикасне, јер се системи неадекватно одржавају, застарели су и као последица тога долази до значајних енергетских губитака;
 • У бројним областима повезаним са радом јавних служби користи се велики број моторних возила и машина, што представља неискоришћени потенцијал за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ), уз истовремено побољшање свакодненог живота грађана.

Шта су климатски паметни градови и општине

Шта подразумевамо под „климатски паметним” градовима/општинама?

Паметан град/општина користи нове, односно иновативне технологије и приступе у циљу побољшања ефикасности, сигурности, квалитета и одрживости животне средине урбаних заједница и локалних јавних служби. Паметни градови такође значе интерактивну, поуздану и транспарентну градску администрацију која ће омогућити широко ангажовање заједнице и стварање атрактивног пословног окружења за нове техничке, финансијске и друштвене иновације у циљу смањења социјалне и културне неједнакости, неправде и изолације и задовољавања потреба маргинализованих група.

Из перспективе климатских промена, паметни градови су они у којима се практикује паметније коришћење градског земљишта и планирање саобраћаја, одрживо управљање отпадом, унапређење водоснабдевања и управљања комуналним и другим отпадним водама, ефикасније начине осветљења, одрживо грејање и хлађење објеката, повећање употребе обновљивих извора енергије као и предузимање мера предострожности у складу са пројектованим утицајима климатских промена посебно на инфраструктуру и имовину грађана.

Награђени пројекти

 • EVERGREEN

  Nagradjeni

 • Нови приступ у производњи електричне и топлотне енергије из дрвне биомасе

  Nagradjeni

 • Иновативни приступ производње пелета од биомасе настале прерадом лековитог биља

  Nagradjeni

 • Смањи смеће ради колективног здравља и среће

  Nagradjeni

 • Крај отпада за пур пену

  Nagradjeni

Подржани пројекти

 • Паметна енергетска инфраструктура за јавну расвету и паркинг у градовима

  projekti

 • E-MOBILITY CLOUD CENTAR

  projekti

 • LIQUID3

  projekti

 • Развој иновативних решења у области паметног коришћења земљишта у пољопривреди

  projekti

 • Иновативни обновљиви биоматеријали и биополимерови композити на бази микробних егзополисахарида и отпада дрвно-прерађивачке, папирне и пољопривредне индустрије

  projekti

 • Развoј иновативних пословних модела за употребу соларне енергије

  projekti

 • Производња и примена биоугља у процесу стварања обновљиве енергије уз секвестацију CO2 из атмосфере

  projekti

 • Соларни преносни акумулатор

  projekti